Regulamin

Sprzedaż, wysyłka.

Pistolety i karabiny pneumatyczne o energii wylotowej poniżej 17 Jouli sprzedaje się firmom oraz osobom fizycznym bez wymogu posiadania jakiegokolwiek pozwolenia na broń lub licencji. Warunkiem sprzedaży osobie prywatnej jest jednak ukończenie przez nią 18 lat.

Do każdej sprzedanej jednostki dołączony jest oryginał certyfikatu producenta o energii wylotowej poniżej 17 Jouli.

Towar sprzedawany przez firmę MAVENA Stanisław Żyła posiada 2-letnią gwarancję, bez względu na to, czy kupującym jest osoba fizyczna, czy firma.

Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich: GLS, DHL.

Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od gabarytów i masy paczki.

Wysyłka pistoletów i karabinów pneumatycznych zakupionych w cenach detalicznych jest gratis.

Firma MAVENA Stanisław Żyła nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Przy odbiorze przesyłki (towaru) należy sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów zewnętrznych uszkodzeń. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, wymagana jest odmowa przyjęcia przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera, protokołu szkody oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

Zamówienia składane mogą być drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie po uzgodnieniu wszystkich jego warunków, to jest rodzaju towaru, jego ceny oraz terminu dostawy.

Termin realizacji zamówienia określa się indywidualnie.

Wszystkie ceny towarów podane na stronie www.mavena-sport.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ze względu na zmiany kursu PLN w stosunku do EUR, niektóre ceny podane są w EUR.

Płatność odbywa się PLN albo w EUR. O wyborze waluty decyduje Kupujący. Przy przelewach, w zależności od waluty, należy wybrać odpowiednio jedno z dwóch podanych kont (patrz „Kontakt”).

Jeśli na stronie www.mavena-sport.com cena podana jest w EUR, a płatność odbywa się w PLN, wartość w PLN zostaje wyliczona według aktualnego kursu sprzedaży EUR Narodowego Banku Polskiego – tabela C (obowiązuje kurs z dnia wystawienia faktury lub faktury proforma).

Odstąpienie od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę MAVENA Stanisław Żyła, ul. Pogodna 72/9, 60-137 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: imię, nazwisko klienta, adres zamieszkania, numer zamówienia oraz ewentualnie numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej kwoty. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik a wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc dotyczy sprzedaży  osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku odstąpienia od umowy Firma zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Firmie przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Odesłanie lub przekazanie rzeczy przez Konsumenta musi nastąpić na adres: MAVENA Stanisław Żyła, ul. Pogodna 72/9, 60-137 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 50,00 PLN (koszt przesyłki kurierskiej wraz z ubezpieczeniem). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Firma MAVENA Stanisław Żyła zastrzega sobie – w przypadku zwrotu takiego towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

RODO

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzedaży i usług.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO informuję, że: Administratorem bazy danych osobowych jest firma MAVENA Stanisław Żyła z siedzibą w Poznaniu ul. Pogodna 72/9 , NIP 7791233536. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych pod adresem: stanislaw@data.pl. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 pkt1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:

  1. a) przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji,
  2. b) wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,
  3. c) dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych,
  4. d) wysyłania informacji handlowych.

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowania zakresu z pkt 1 art.6 RODO i mogą to być podmioty takie jak:

  1. a) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  2. b) firmy świadczące usługi księgowe,
  3. c) firmy windykacyjne,
  4. d) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów sprzedaży lub usług będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1a RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych, jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, proszę o kontakt z firmą MAVENA Stanisław Żyła, 60-137 Poznań, ul. Pogodna 72/9 lub pod adresem e-mail: stanislaw@data.pl . W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych proszę o przesłanie takiej informacji na adres: stanislaw@data.pl .

MAVENA Stanisław Żyła
ul. Pogodna 72/9
60-137 Poznań
NIP: 7791233536
www.mavena-sport.com
e-mail: stanislaw@data.pl